میکروسکوپ الکترونی روبشی با تولید یک باریکۀ الکترونی و تاباندن آن به سطح نمونه و روبش کردن اشعه­ های بازگشتی می­تواند اطلاعات مختلفی از لایه­ های سطحی ماده به دست دهد. این اطلاعات بسته به آشکارسازهای متصل به دستگاه در رده­ های متفاوتی قابل استفاده است. میکروسکوپ موجود در این آزمایشگاه قابلیت تصویرگیری از توپوگرافی و ساختار عنصری سطح و همچنین بررسی کمی ساختار شیمیایی سطحی را دارد.

این آزمایشگاه مجهز به یک سیستم میکروسکوپ الکترونی ساخت شرکت ZEISS آلمان دارای انواع حسگرها و نیز تجهیزات آماده سازي نمونه از جمله سیستم هاي پوشش دهی پلاسمایی امکان بررسی انواع نمونه ها است.است.کاربرد اصلی این
دستگاه تهیه تصویر با بزرگنمایی بالا از نمونه هاي مختلف (اعم از نمونه هاي متالورژیکی ، مقاطع نازك و صیقلی، نمونه هاي مربوط به مطالعات نانو، نمونه هاي سرامیکی و …) و انجام آنالیز نیمه کمی عناصر به شکل نمایش طیف EDS است.

همچنین این دستگاه به سیستم EBSD مجهز بوده و قابلیت بررسی پراشالکترون هاي پس پراکنده و در نتیجه انجام مطالعات بافت بر روي مواد جامد بلوري را دارا است.

خدمات قابل ارائه:

  • توانایی تصویرگیري از انواع نمونه (پودرهاي فلزي و سرامیکی، قطعات فلزي، انواع نمونه هاي بیولوژیک و پلیمرها) در بزر گنمایی هاي مختلف
  • بررسی نمونه هایی که براي متالوگرافی آماده شده اند، در بزرگنمایی بسیار بیشتر از میکروسکوپ نوري
  • بررسی و آنالیز سطوح و مقاطع شکست توسط عمق میدانی بسیار بزرگ تر از حد میکروسکوپ نوري
  • توانایی تشخیص عناصر شیمیایی موجود در نمونه ( آخال ها، فازهاي رسوبی و ) با استفاده از اسپکترومتر انرژي اشعه ایکس(EDS)
  • تهیه Line Scan از یک محدوده مشخص و مشخص نمودن چگونگی توزیع عناصر در آن محدوده
  • تهیه Map از یک محدوده مشخص
  • مشاهده مرز دانه در نمونه هاي حکاکی نشده، ارزیابی جهت کریستالوگرافی دانه ها ، تصویر نمودن فاز دوم روي سطوح حکاکی نشده و … توسط سیستم EBSD