بازدید مدیران محترم شرکت نفت و گاز پارس

تعدادی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انجمن شرکت های دانش بنیان بازدید و طی این بازدید از شرکت های حاضر در شهرک در زمینه های مرتبط با صنایع نفتی و محصولات آن ها بازدید به عمل آمد. طی این بازدید از توانمندی های شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین نیز بازدید صورت گرفت.

مطالعه بیشتر