سايش به مکانيزمي گفته مي‌شود که در حين آن به دليل ارتباط دو سطح، ماده از سطح جسم کنده شود. به دليل آنکه تمام سيستم‌هايي که تحت سايش قرار مي‌گيرند کارايي و عمر مفيد خود را تا حدودي از دست مي‌دهند و از سويي امکان توليد ماشين‌هاي پيچيده تر به دليل مشکلات سايشي، کم است. کنترل سايش جزو موارد ضروري براي تکنولوژي‌هاي پيشرفته و کاراتر آينده است. نرخ سايش بسته به شرايط کاري و جنس مواد درگير متغییر است. اين بدان معني است که انتخاب مواد و تعيين شرايط کاري کليد اصلي در کنترل نرخ سايش است.

دستگاه تست سایش ترکیبی(رفت و برگشتی / پین و دیسک)

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست سایش پوشش های میکرونی

 

 

 

 

 

دستگاه تست سایش پین و دیسک

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست سایش رفت و برگشتی

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست سایش خوردگی

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست سایش پاششی(فرسایش)

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست سایش دندانی(پزشکی)

 

 

 

 

 

 

دستگاه تست سایش ریل و واگن

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه ثبت ضریب اصطکاک