بازدید هیات رییسه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به همراه هیات رییسه دانشگاه اصفهان

هیات رییسه محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به همراه هیات رییسه محترم دانشگاه اصفهان از برخی از شرکت های فعال در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، از شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین نیز بازدید به عمل آوردند.

شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین می توان به ساخت تجهیزات آزمایشگاهی برای این دانشگاه اشاره کرد.

مطالعه بیشتر