بخش آنالیز با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های کوانتومتری و آنالیز مواد و با استفاده از کارشناسان با تجربه  وظیفه تعیین ترکیب شیمیایی فلزات و دیگر مواد مختلف و مطابقت آن با استانداردهای جهانی را بر عهده دارد.

آزمایشگاه آنالیز با استفاده از یک واحد کوانتومتر و یک واحد طیف سنج از نوع تخلیه هاله اي امکان بررسی و STA و DSC وسیعی از عناصر را به صورت کیفی و کمی تحت آنالیز شیمیایی قرار دهد.

1- کوانتومتري

دستگاه کوانتومتر موجود در این آزمایشگاه ساخت شرکت JOBIN YVON فرانسه و دارای 47 کانال قادر به بررسی طیف وسیعی از عناصر در نمونه های فلزی را دارد.

پایه های قابل بررسی:

 • بررسی 4 نوع از فولاد و چدن
 • پایه آلومینیوم
 • پایه مس
 • پایه نیکل
 • پایه کبالت
 • پایه سرب
 • پایه روی

2- DSC

در محدوده دمایی (150-) تا (600) درجه سانتی گراد

با کنترل دقیق نرخ حرارت دهی در اتمسفرهای هوا و گازهای خنثی

 •  قابلیت تعیین چند برنامه دمایی
 •  تعیین دمای ذوب و تبخیر
 •  تعیین دمای کریستالیزاسیون

3- TG

 •   اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای