خواص مکانیکی

به منظور تعیین و پیش بینی میزان کارآمدی مواد، اندازه گیری می گردند. آزمایشگاه خواص مکانیکی به منظور ارزیابی و بررسی رفتار مکانیکی مواد (فلزی و غیرفلزی) و با هدف انجام طرح های آموزشی و تحقیقاتی در حوزه های پژوهشی و صنعتی، تشکیل شده است. هدف از فعالیت ها در این آزمایشگاه، شناسایی و بررسی رفتارمکانیکی مواد تحت بارگذاری های مختلف می باشد.

 

تجهیزات و خدمات قابل ارائه

 • تست کشش تا 24 تن
 • .
 • تست کشش نمونه خاص همچون نمونه های پلیمری،فیبر کربن و …
 • .
 • تست کشش میلگرد
 • .
 • تست کشش و بار گواه پیچ تا M18
 • .
 • تست کشش به همراه اکستنسیومتر
 • .
 • تست خمش
 • .
 • تست ضربه
 • .
 • تست ضربه دما منفی
 • .
 • خزش گرم دما بالا (تا 950 درجه سانتی گراد)
 • .
 • خستگی پیچشی
 • .
 • سختی سنجی ماکرو
 • .
 • زبری سنجی
 • .
 • تست اندازه­گیری نیروی برشی
 • .
 • نورد سرد نمونه
 • .
 • تعیین چگالی به روش ارشمیدسی