آزمایشگاه شیمی

مجموعه آزمایشگاه شیمی،یکی از کامل ترین مجموعه آزمایشگاه های تخصصی در حوزه شیمی است و از جمله تجهیزات و خدمات قابل ارائه در این واحد به شرح ذیل است:

برخی از تجهیزات موجود در این آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنجی جذب اتمی(Atomic absorption spectroscopy)
 • دستگاه طیف سنجی ماورا بنفش(UV-vis spectrometer)
 • دستگاه طیف سنجی مادون قرمز(IR spectrometer)
 • دستگاه تعیین گرانروی مایعات
 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست نور مواد(رفرکتومتر)
 • دستگاه کروماتوگرافی مایع

 

 

برخی از خدمات قابل ارائه

 • اندازه گیری آهن در آب
 • .
 • اندازه گیری جامدات معلق TDS و TSS
 • .
 • اندازه گیری چرخش نوری
 • .
 • اندازه گیری سولفات در آب
 • .
 • اندازه گیری ضریب شکست نور
 • .
 • اندازه گیری فسفات در آب
 • .
 • اندازه گیری قلیاییت ساده
 • .
 • اندازه گیری قلیاییت کل
 • .
 • اندازه گیری کلرید،نیتریت و نیترات در آب
 • .
 • آماده سازی نمونه برای طیف سنج جذب اتمی  (خاص)
 • .
 • آماده سازی نمونه برای طیف سنج جذب اتمی (عمومی)
 • .
 • آنالیز عناصر در حد ppbعناصر
 • .
 • آنالیز کمی و کیفی با تکنیک کروماتوگرافی مایع
 • .
 • تعیین دانسیته مایعات و جامدات
 • .
 • تعیین سختی کل و کلسیمی
 • .
 • تعیین سختی کل آب
 • .
 • طیف سنجی IR
 • .
 • طیف سنجی  UVاسکن کلی
 • .
 • طیف سنجی UV در یک طول موج
 • .
 • سنجش pH آب
 • .
 • . . .