آزمایشگاه آنالیز

بخش آنالیز با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های کوانتومتری و آنالیز مواد و با استفاده از کارشناسان با تجربه  وظیفه تعیین ترکیب شیمیایی فلزات و دیگر مواد مختلف و مطابقت آن با استانداردهای جهانی را بر عهده دارد.

آزمایشگاه آنالیز با استفاده از یک واحد کوانتومتر و یک واحد طیف سنج از نوع تخلیه هاله اي امکان بررسی و STA و DSC وسیعی از عناصر را به صورت کیفی و کمی تحت آنالیز شیمیایی قرار دهد.

کوانتومتري

دستگاه کوانتومتر موجود در این آزمایشگاه ساخت شرکت JOBIN YVON فرانسه و دارای 47 کانال قادر به بررسی طیف وسیعی از عناصر در نمونه های فلزی را دارد.

پایه های قابل بررسی:

 • بررسی 4 نوع از فولاد و چدن
 • پایه آلومینیوم
 • پایه مس
 • پایه نیکل
 • پایه کبالت
 • پایه سرب
 • پایه روی

 

DSC

این دستگاه در بخش آنالیز حرارتی قادر است رفتار حرارتی طیف وسیعی از مواد را در محدوده دمایی 50 – درجه سانتی گراد تا 600 درجه سانتی گراد تعیین نماید.وجود سیستم خنک کننده نیتروژن، قابلیت برنامه نویسی با نرخ هاي سریع گرمایش و سرمایش، تعیین نقطه ذوب و جوش پلیمرها و رسم نمودار هاي مختلف دما،زمان، نرخ گرمایش و… از جمله ویژگی هاي این دستگاه می باشد.

با کنترل دقیق نرخ حرارت دهی در اتمسفرهای هوا و گازهای خنثی

 •  قابلیت تعیین چند برنامه دمایی
 • تعیین نقطه ذوب و جوش پلیمرها
 • رسم نمودار هاي مختلف دما،زمان، نرخ گرمایش

 

STA

دستگاه STA از جمله تجهیزات آنالیز حرارتی است که به وسیله آن می توان تغییرات فیزیکی یک نمونه خاص را به عنوان تابعی از دما اندازه گیري کرد.دستگاه قابلیت ثبت همزمان تغییرات وزن نمونه با تغییرات دما (TGA) و انجام آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) را دارد.

به کمک این روش می توان تغییرات فیزیکییک نمونه خالص را به عنوان تابعی از دما یا زمان اندازه گیري نمود. این دستگاه برایمطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی انواعمواد آلی و معدنی، پلیمرها، سرامیک ها، شیشه ها، فلزات و آلیاژهاي آن ها کاربرد دارد.

محدوده دمایی این دستگاه از دماي 120 – درجه سانتی گراد تا دماي 1400 می باشد. این دستگاه مجهز به دو کوره بوده و می تواند تحت اتمسفرهاي خنثی نیز کار کند.

 • ارائه منحنی آنالیز حرارتی شامل واکنش هاي گرماگیر و گرمازا
 • بررسی تغییرات جرم نمونه هاي پودري و فلزي کوچک از روي منحنی در دماهاي مختلف
 • محاسبه مساحت زیر منحنی کالري متری و تعیین پیک ها
 • تعیین تغییر فاز
 • واکنش هاي حالت جامد