انجام تست سايش رفت و برگشتی و يا پین و ديسک در مقیاس واقعی )تست میدانی ( به علت صرف هزينه هاي گزاف و دخیل بودن عوامل متنوع ، سبب مشكلاتی در نتیجه گیري منطقی از نتايج بدست آمده می شود. لذا در اين پروژه مقیاس كوچكتر سیستمهاي تريبولوژيكی فوق شبیه سازي و تمامی نیروهاي محاسبه شده به نمونه با ثابت نگه داشتن تنش تماسی واقعی بین دو قطعه Scale down می شود . براي اين امر ابتدا محاسبات مورد نیاز جهت دستیابی به طراحی واقعی قطعه استفاده شده در صنعت و به تبع آن نمونه در مقیاس كوچكتر ) حداكثر ابعاد نمونه قابل تهیه از قطعه واقعی ( بر اساس تنش تماسی انجام می شود . همچنین شرايطی كه در حالت طبیعی و در مقیاس واقعی بر قطعه حاكم می باشند مانند نیروهاي وارده ، شیب ها ، زاويه و سرعت حركت ، رطوبت ، ماده سوم )ساينده يا روانكار ( زبري سطح ، سطح تماس، مكانیزم دستگاه سايش و … با انجام محاسبات، شبیه سازي گرديد و با توجه به نیروهاي اعمالی در مقیاس شبیه سازي شده ، ظرفیت و توان الكتروموتور هاي AC ) با امكان دور متغیر و حداكثر دور 120RPM ( محاسبه و فرمولهاي ضريب اصطكاك بین قطعه و پین بدست آمدند).
الف – ثبت دسی بل صدا در حین انجام تست
ب – ثبت كاهش حجم
ج – ثبت فیلم يا عكس در حین انجام تست با رزلوشنهاي مختلف
د – ثبت دما هنگام تست در مكانهاي مختلف نمونه در حین انجام تست
ر – اندازه گیري زبري سطح در بازه زمانی هاي مختلف (با توقف دستگاه )