تست تخصصی رپلیکا

رپلیکاگیری یک روش آماده‌سازی نمونه برای بررسی ریزساختاری توسط میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی است. این روش یک روش غیرمخرب شناخته شده است که معمولاً برای ارزیابی عمر باقیمانده قطعات به کار می‌رود. روش مخرب بررسی ریزساختاری یا همان روش متالوگرافی مستلزم بریدن تکه‌هایی از قطعه می‌باشد که باعث از دست رفتن کارآیی آن می‌شود. اما روش رپلیکاگیری به عنوان یک روش غیر مخرب به صورت گسترده در مطالعات ریزساختاری قطعات تحت سرویس کاربرد دارد.

 

قطعاتی که در سرویس بوده‌اند، معمولاً دارای محصولات اکسیداسیون، خوردگی و لایه دکربوره شده روی سطح می‌باشند که لازم است قبل از رپلیکاگیری، این لایه‌ها برداشته شوند. مرحله بعدی شامل سنباده‌زنی و پولیش سطح قطعه می‌باشد. در نهایت مرحله اچ کردن ماده می‌باشد که بوسیله اچانت مخصوص صورت می‌گیرد. برای آشکار کردن برخی ریزساختارها نظیر حفرات خزشی بهتر است، دو یا سه بار فرآیند اچ کردن، پولیش و اچ مجدد تکرار شود

 

نمونه خروجی تست رپلیکانمونه خروجی تست رپلیکا